Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

User Latest Take Get

Bu örnekte, User::all() kullanarak tüm kullanıcıları alıyoruz. Ardından, her kullanıcı için bir MetricTableRow nesnesi oluşturup $rows dizisine ekliyoruz. Son olarak, döngü tamamlandığında $rows dizisini döndürüyoruz.

php artisan nova:table UserTable
use App\Models\User;
//...
public function calculate(NovaRequest $request) {
    $users = User::latest()->take(5)->get();
    $rows = [];
    foreach ($users as $user) {
      $rows[] = MetricTableRow::make()
        ->icon('check-circle')
        ->iconClass('text-green-500')
        ->title($user->name)
        ->subtitle($user->email);
    }
    return $rows;
  }
//...

app>Nova>Dashboards>Main.php

use App\Nova\Metrics\UserTable;
//...
public function cards() {
    return [
      new UserTable,
    ];
  }