Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Nova Komutlar

Bu komutlar Nova projelerinde terminal üzerinden kullanabileceğiniz temel komutlardan bazılarıdır. Kullanım ihtiyaçlarınıza göre daha fazla komut bulunmaktadır. Bu komutlar ve kullanım örnekleri, projenizdeki işlemleri hızlandırmak ve geliştirmek için kullanılabilir.

Laravel Nova projesinde terminal aracılığıyla kullanabileceğiniz bazı yaygın komutlar ve bu komutların kullanım örnekleri aşağıda listelenmiştir:

Laravel projesi oluşturma:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel proje-adi 
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

veya

composer global require laravel/installer
laravel new proje-adi

Laravel sunucusunu başlatma:

php artisan serve 
php artisan serve --port=8080

Veritabanı migrasyonlarını çalıştırma:

php artisan migrate 
php artisan migrate --database=testing

Seeder’ları çalıştırma:

php artisan db:seed 
php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder

Yeni bir controller oluşturma:

php artisan make:controller BlogController

Yeni bir migration oluşturma:

php artisan make:migration create_users_table

Mevcut bir tabloya yeni bir alan eklemek için:

php artisan make:migration add_yeni_alan_to_mevcut_tablo --table=mevcut_tablo
php artisan make:migration add_telefon_to_users --table=users
public function up()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->string('telefon')->nullable()->after('email');
    });
  }
public function down()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->dropColumn('telefon');
    });
  }

İlişkili tablolar için pivot tablo örneği:

php artisan make:migration create_role_user_pivot_table

public function up()
  {
    Schema::create('role_user', function (Blueprint $table) {
      $table->unsignedBigInteger('user_id');
      $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');

      $table->unsignedBigInteger('role_id');
      $table->foreign('role_id')->references('id')->on('roles')->onDelete('cascade');

      $table->primary(['user_id', 'role_id']);
    });
  }
public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('role_user');
  }

Yeni bir model oluşturma:

php artisan make:model Post

Yeni bir model ve migrasyon:

php artisan make:model Post -m

Modellerde ilişki tanımlama:

public function roles()
{
  return $this->belongsToMany(Role::class);
}

Yeni bir seeder oluşturma:

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Laravel Nova’yı projeye ekleyin ve etkinleştirin:

// composer.json
// ...
"require": {
  // ...
  "laravel/nova": "~4.0"
},
//...
"repositories": [
  {
    "type": "composer",
    "url": "https://nova.laravel.com"
  }
],
// ...

composer update --prefer-dist
php artisan nova:install
php artisan migrate
php artisan nova:user

// .env
//...
NOVA_LICENSE_KEY=sd5g465q465e4gt65qer4g564t6qze46gtze564t56ze4trSDG
//...
php artisan nova:check-license

Laravel Nova’yı yayınlama:

php artisan nova:publish 
php artisan nova:publish --force

Yeni bir Laravel Nova kaynağı oluşturma:

php artisan nova:resource Post

php artisan nova:action
Laravel Nova’da özel bir eylem sınıfı oluşturur.

php artisan nova:action ApprovePost

php artisan nova:asset
Laravel Nova’da özel bir asset sınıfı oluşturur.

php artisan nova:asset CustomCss

php artisan nova:card
Laravel Nova’da özel bir kart sınıfı oluşturur.

php artisan nova:card PostStatistics

php artisan nova:custom-filter
Laravel Nova için özel bir filtre sınıfı oluşturur.

php artisan nova:custom-filter CustomDateFilter

php artisan nova:dashboard
Laravel Nova için özel bir gösterge paneli sınıfı oluşturur.

php artisan nova:dashboard SalesDashboard

php artisan nova:filter
Laravel Nova için özel bir filtre sınıfı oluşturur.

php artisan nova:filter ActiveUsers

php artisan nova:field
Laravel Nova için özel bir alan sınıfı oluşturur.

php artisan nova:field CustomTextarea

php artisan nova:install
Laravel Nova’yı projeye yükler ve etkinleştirir.

php artisan nova:install

php artisan nova:lens
Laravel Nova için özel bir lens sınıfı oluşturur.

php artisan nova:lens LatestPosts

php artisan nova:check-license
Laravel Nova lisansının geçerliliğini kontrol eder.

php artisan nova:check-license

php artisan nova:partition
Laravel Nova için özel bir bölüm sınıfı oluşturur.

php artisan nova:partition UsersByCountry

php artisan nova:progress
Laravel Nova için özel bir ilerleme sınıfı oluşturur.

php artisan nova:progress ProjectProgress

php artisan nova:publish
Laravel Nova’nın varlıklarını ve yapılandırma dosyalarını projeye yayınlar.

php artisan nova:publish

php artisan nova:resource
Laravel Nova için özel bir kaynak sınıfı oluşturur.

php artisan nova:resource Comment

php artisan nova:resource-tool
Laravel Nova için özel bir kaynak aracı sınıfı oluşturur.

php artisan nova:resource-tool PostAnalytics

php artisan nova:stubs
Laravel Nova uygulamasının özelleştirilebilir bileşenleri için stub dosyalarını yayınlar.

php artisan nova:stubs

php artisan nova:table
Laravel Nova için özel bir tablo sınıfı oluşturur.

php artisan nova:table CustomPostsTable

php artisan nova:translate
Laravel Nova için özel bir dil dosyası oluşturur.

php artisan nova:translate tr

php artisan nova:tool
Laravel Nova için özel bir araç sınıfı oluşturur.

php artisan nova:tool CustomFileManager

php artisan nova:trend
Laravel Nova için özel bir eğilim sınıfı oluşturur.

php artisan nova:trend NewUsers

php artisan nova:user
Laravel Nova uygulamasında yeni bir kullanıcı oluşturur.

php artisan nova:user --name="John Doe" --email="johndoe@example.com"

php artisan nova:upgrade
Laravel Nova’yı en son sürüme günceller.

php artisan nova:upgrade

php artisan nova:value
Laravel Nova için özel bir değer sınıfı oluşturur.

php artisan nova:value TotalRevenue

php artisan make:cast
Nesneleri belirli bir türde yayınlayan bir Eloquent model cast sınıfı oluşturur.

php artisan make:cast MoneyCast

php artisan make:channel
Yayın olaylarını işlemek için yeni bir kanal sınıfı oluşturur.

php artisan make:channel MessageChannel

php artisan make:component
Yeni bir Blade bileşeni oluşturur.

php artisan make:component Alert

php artisan make:command
Yeni bir Artisan komutu oluşturur.

php artisan make:command ClearTempFiles

php artisan make:controller
Yeni bir controller sınıfı oluşturur.

php artisan make:controller UserController

php artisan make:event
Yeni bir olay sınıfı oluşturur.

php artisan make:event OrderCreated

php artisan make:exception
Yeni bir özel hata sınıfı oluşturur.

php artisan make:exception CustomException

php artisan make:factory
Yeni bir model fabrikası oluşturur.

php artisan make:factory UserFactory

php artisan make:job
Yeni bir iş sınıfı oluşturur.

php artisan make:job SendEmail

php artisan make:listener
Yeni bir olay dinleyici sınıfı oluşturur.

php artisan make:listener SendOrderNotification --event=OrderCreated

php artisan make:mail
Yeni bir e-posta sınıfı oluşturur.

php artisan make:mail WelcomeMail

php artisan make:middleware
Yeni bir middleware sınıfı oluşturur.

php artisan make:middleware CheckAge

php artisan make:model
Yeni bir Eloquent model sınıfı oluşturur.

php artisan make:model Product

php artisan make:notification
Yeni bir bildirim sınıfı oluşturur.

php artisan make:notification InvoicePaid

php artisan make:observer
Yeni bir model gözlemci sınıfı oluşturur.

php artisan make:observer UserObserver --model=User

php artisan make:policy
Yeni bir politika sınıfı oluşturur.

php artisan make:policy PostPolicy --model=Post

php artisan make:provider
Yeni bir hizmet sağlayıcı sınıfı oluşturur.

php artisan make:provider UserServiceProvider

php artisan make:request
Yeni bir form isteği sınıfı oluşturur.

php artisan make:request StoreUserRequest

php artisan make:resource
Yeni bir API kaynak sınıfı oluşturur.

php artisan make:resource UserResource

php artisan make:rule
Yeni bir doğrulama kuralı sınıfı oluşturur.

php artisan make:rule ValidEmailDomain

php artisan make:scope
Yeni bir Eloquent sorgu kapsamı sınıfı oluşturur.

php artisan make:scope ActiveScope

php artisan make:seeder
Yeni bir veritabanı seeder sınıfı oluşturur.

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

php artisan make:test
Yeni bir test sınıfı oluşturur.

php artisan make:test UserTest

php artisan make:migration
Yeni bir veritabanı migrasyon dosyası oluşturur.

php artisan make:migration create_users_table